Địa chỉ: Khu Trung Tâm-Xóm Trung Phú-Xã Danh Thắng
Điện thoại: 0382923562
 19/03/20  Kế hoạch  133
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, CÔNG CÔNG TÁC HỌC SINH GD TƯ TƯỞNG VÀ Y TẾ
 19/03/20  Kế hoạch  131
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 -2020
 19/03/20  Kế hoạch  105
KẾ HOẠCH BA MÔI TRƯỜNG NHÀ TRƯỜNG- GIA ĐÌNH- XÃ HỘI NĂM HOẠCH 2019 -2020
 19/03/20  Kế hoạch  110
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 -2020