Địa chỉ: Khu Trung Tâm-Xóm Trung Phú-Xã Danh Thắng
Điện thoại: 0382923562
 • Ngô Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349368790
  • Email:
   ngophuong790@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Ngô Thị phương: Giáo viên đã có 9 năm công tác

 • Đinh Ngọc Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0384923679
  • Email:
   anhngoc091297@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Đinh Ngọc Xuyến: Giáo viên, đã có 18 năm công tác 

 • Hoàng Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0387226573
  • Email:
   hoangthithu29031996@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Hoàng Thị thu giáo viên có số năm công tác 2 năm

 • Vi Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983787883
  • Email:
   vinga1289@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Vi Thúy Nga, Giáo viên đã có 7 năm công tác

 • Vũ Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0356816924
  • Email:
   vuthioanhhhbg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Vũ Thị Oanh giáo viên có 9 năm công tác

 • Nguyễn Thị Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395106306
  • Email:
   Ly971074@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Đồng chí Nguyễn Thị Ly  giáo viên, có 14 năm công tác

 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916128407
  • Email:
   nguyenthidung1986@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Nguyễn Thị Dung giáo viên, đã có 13 năm công tác

 • Trần Thj Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   986854983
  • Email:
   tranthiluonggvmn@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963102905
  • Email:
   xuanhh95@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983165853
  • Email:
   nguyenle020591@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Nguyễn Thị Lệ,  giáo viên có số năm công tác 7 năm

 • Đỗ Thị Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973323552
  • Email:
   dothivuspmn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đỗ Thị Vũ , giáo viên có thời gian công tác 2 năm