Địa chỉ: Khu Trung Tâm-Xóm Trung Phú-Xã Danh Thắng
Điện thoại: 0382923562

KẾ HOẠCH BA MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 -2020

Ngày ban hành:
30/09/2020
Ngày hiệu lực:
30/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY, CHƯA CHÁY NĂM HỌC 2019 -2020

Ngày ban hành:
29/09/2020
Ngày hiệu lực:
29/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH THIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 -2920, TRƯỜNG MN DANH THẮNG

Ngày ban hành:
29/09/2020
Ngày hiệu lực:
29/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TRƯỜNG MN DANH THẮNG XÂY DỰNG KẾ HAOCHJ KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2019 -2020

Ngày ban hành:
20/09/2020
Ngày hiệu lực:
20/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2019 -2024 TRƯỜNG MN DANH THẮNG

Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2019 -2024

Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 -2018 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận Huyện. Ban Lãnh đạo trường Mầm non Hồng Nhung thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ tuổi như sau:

Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/08/2017
Ngày hiệu lực:
10/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực